ABOUT-US-CREOLE

                                                                                                                           Kiyes Nou Ye

Gwoup Travayè Nou genyen Ladan’l: Terapis, analis konpotman, klinisyen ki gen lisans

                                                                                                                          Sa nou fè

 Nou travay ak timoun, granmoun, fanmi, ak moun ki bay swen, ki bezwen èd pou fè fas ak pwoblèm sante mantal ak tout andikap nan developman.

                                       men sou kisa nou kanpe

*Karactè–>Kalite moral oswa etik *Ekite–>nou pa nan patipri, ni malonèt oswa enjistis  *Pwofesyonalis–>karactè, lespri ak metod pwofesyonèl

nou fè efo pou nou pèmèt fanmi yo pran kontrol lavi yo pa mwayen estrateji jesyon konpotman ki fèt pou kliayan an menm, sa ki vin ranfose fanmi yo, anvironman an ak tout kominote a.

                                  nou sèvi–>ORANGE, OSCEOLA ak  Seminole

 Sèvis nou bay:                                                              

  • sèvis anndan lakay ou
  • sèvis nan lekol yo 
  • Terapi pou yon sèl moun
  • Terapi pou tout yon fanmi
  • Entèvansyon pou konpotman
  • Fomasyon gratis pou paran