CLIENT RIGHTS CREOLE
SA OU KA ESPERE JWENN:
 • Nou ka ba’w tretman nan ofis nou oswa lakay ou. Nou vle ede tout fanmi an, pa sèlman ou menm; sa vle di, li tap bon pou tout fanmi’w planifie pou yo patisipe nan sesyon yo.

 

 • Nou gen sesyon regilyèman, youn a de fwa pa semen. Sa depann de kalite problem ki gen pou rezoud la.

 

 • Tretman yo dire 6 mwa men konsa tou, li ka pi kout oswa pi long. Sa depann de motivasyon ak pwogrè fanmi an.

 

 • Nan premie sesyon a, klinisyen an ap ede ou menm ak tout fanmi’w devlope yon plan pou tretman an. Nan plan sa, w’ap jwenn lis tout pwoblèm ak tout sa ou pral travay sou yo pandan tretman an.

 

 • Chak 3 mwa, klinisyen an ap fe yon revizyon plan tretman an ak ou pou’l ka diskite pwogrè ou fè avèk ou. Ou dwe siyen dokiman sa oswa paran’w si’w gen mwens ke 18 lane.

 

 • Pafwa, yon lòt moun ki gen lisans pou sa ka vin lakay ou pou fè yon evalyasyon ak tout yon diagnostik. Sa rive sitou nan premye sesyon.

 

 • Si’w gen yon kriz e klinisyen an pa disponib, ou ka rele 911. Kriz vle di si’w gen lide touye tèt ou oswa touye yon lòt moun, oswa sa yon rele Baker Acts la.

 

 • Letan pou tretman an fini, ou sipoze santi’w byen e konpòtman’w sipoze vin miyò.

MEN DWA OU:

 • Respè: Tout anplwaye Children and Family Place pwomèt pou respekte ou menm ak tout fanmi’w.

 

 • Anti-Diskriminasyon: N’ap respekte relijyon’w ak sa’w kwè ladan yo. Nou pap trete’w diferan akoz laj ou, ras ou, sèks ou oswa gwoup etnik ou.

 

 • Mete fen ak sèvis yo: Ou ka deside kanpe sou sèvis n’ap ba ou nenpòt lè lide’w di’w.

 

 • Konfidansyalite: Nou pap bay lòt moun enfòmasyon sou ou san pèmisyon’w oswa pèmisyon paran’w si’w gen mwens ke 18 lane. N’ap oblije fè eksepsyon nan règ sa si nou sispèk lavi’w an danje, oswa yo rapote nou ke yo neglije’w oubyen abize’w, oswa si yon jij pase lòd la. Nou ka pataje enfòmasyon nou resevwa nan men yon timoun ak paran’l, men klinisyen an ap pataje sèlman enfòmasyon ki nesesè pou tretman an.

 

 • Dosye: Ou gen dwa li oswa gen kopi tablo enfòmasyon ou, men nou ka mande pou nou la lè w’ap li’l pou’n ka eksplike’w sa ki ladan’l.

 

 • Plent – Ou ka kontakte administratè pwogram lan pou pote plent. Nou pap sispann baw sèvis ni sa pap afekte sèvis n’ap ba ou yo si’w ta deside pote plent.
RESPONSIBILITE’W :
 • Prezans: Ou menm ak tout fanmi’w sipoze vini nan tout randevou nou genyen ak klinisyen an. Si’w pa ka vini nan yon randevou, ou sipoze rele klinisyen an depi avan pou’l ka mete yon lòt randevou pou ou.

 

 • Patisipasyon: Ou menm ak tout fanmiw dwe patisipe nan tretman e aplike rekomandasyon klinisyen an. Sesyon pou tout fanmi an se yon obligasyon sitou lè se yon tretman ki gen rapò ak lekòl.

 

 • Avi: Si’w chanje adrès oswa nimewo telefòn, ou sipoze fè klinisyen an konnen sa pou’l ka kontakte’w si’l bezwen’w.

 

 • Peman – Ou responsab pou peye nenpòt ko-peman oswa nenpòt sipli lajan ke asirans ou an pa peye.
       DWA AK DEVWA AJANS LAN:
 • N’ap bay ou menm ak tout fanmi’w bon jan tretman ki konsistan. Si yon sesyon anile, klinisyen an ap fè’w konn sa depi davans.

 

 • N’ap ekri e kenbe kopi yon rapò egzak de kalite tretman nou ba ou.
 • Nou gen dwa pou’n mete fen nan sèvis n’ap ba ou yo si ou refize pran responsabilite’w an men (sitou sa ki define anlè yo) oswa si nou kwè ke nou pa gen anyen nou ka aprann ou ankò. Si tretman an sispann e ou ta toujou bezwen èd, n’ap refere’w a yon lòt ajans ki ka ede’w.